راهنمای سایز

از یک ابزار اندازه‌گیری مانند سانتی‌متر استفاده کنید و ابعاد موارد نوشته شده در هر جدول را اندازه بگیرید. با مقایسه اعداد به دست آمده با جدول سایزبندی هر محصول، سایز مناسب را انتخاب کنید و سفارش دهید.